Ungdomskorpset

SUK

Etablert i 1997

Stange Ungdomskorps er et sammensatt janitsjarkorps bestående av korpsmusikere fra skolekorpsene i Stange, Tangen, Ottestad, Vallset og Romedal. Korpset ble stiftet i 1997 og intensjonen er at de eldste musikerne skal få en musikalsk utvikling utover det de får i de korpsene de spiller i til vanlig.

Dette er dermed et prosjektkorps, som til å begynne med hadde to helgesamlinger i året. Men ungdommene ville ha mer, og det resulterte i månedlige øvelser. Det er musikanter med hovedvekt i alderen 13 – 19 år.

I tillegg til den musikalske utviklingen kommer musikerne i kontakt med andre ungdommer i kommunen som har samme interesse for musikk, og så langt har dette resultert i et sosialt nettverk utover de musikalske samlingene.
Korpset dirigeres av Lars Espen Rath Vestad. Han er en ressurs i korpssammenheng og er spesielt opptatt av samhandling og musikalsk utvikling mot felles mål. Han ser på samarbeid mellom amatør og profesjonelle utøvere som et viktig element for å heve kvaliteten på våre lokale musikere. Lars Espen er en glad trøn’s-væring fra Stor-Elvdal. Han er for tiden bosatt i Oslo, men jobber for det meste med musikk i Karibia, når han ikke er hos Stange Ungdomskorps. Han har studert utøvende trombone og musikkpedagogikk i seks år ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, etter at han flyttet hjem til Norge etter studier i Spania, og har i tillegg flere studiereiser rundt om i verden. I dag er svært aktiv og benyttet musikkpedagog og utøvende musiker, samt dirigent i inn- og utland – blant annet for Stange Ungdomskorps.
De største utfordringene for Stange Ungdomskorps så langt, er konsertene med henholdsvis Jan Werner Danielsen i 2002, Jahn Teigen i 2005, og Elisabeth ”Bettan” Andreassen i2007. Vi nevner også at de i 2005 var på turne til Spania med Jahn Teigen, noe som blant annet resulterte i en felles CD-utgivelse, som fikk navnet ”HORN”.

Korpset har deltatt på stevner i blant annet Tønsberg og Kragerø, hvor de vant sin klasse to år på rad. De har også mottatt 1. ærespris i disse konkurransene. De deltar også på lokale arrangement og konkurranser, og her må det selvfølgelig nevnes en fantastisk 1. plass på Høstcupen i Elverum, både i 2006 og 2007, i 2008 fikk de andreplass. Tidligere har de også vunnet ”Sprudleprisen”, som årets ”gla-korps”. 

Korspset feiret 15 års jubileum med konserten "Stangestjerner" 28.januar 2012. 

Stange Ungdomskorps sin faste dirigent gjennom 15 år er Lars Espen Rath Vestad. Foto: Sigrid Thorbjornsen Photography, New York.

Retningslinjer SUK

RETNINGSLINJER FOR

STANGE UNGDOMSKORPS

REV. per 23.05.2014

Stange Ungdomskorps (SUK), som ble stiftet i 1997, drives som et felleskorps av skolekorpsene:

-           Ottestad skolekorps

-           Romedal og Vallset Jente- og Guttekorps

-           Stange Skoles Musikkorps

-           Tangen Skolekorps

Korpset skal primært være et sosialt og musikalsk ekstratilbud til skolekorpsmedlemmer i Stange kommune tilsluttet ovenfor nevnte korps.

¯  Korpset eies og styres av de 4 skolekorpsene.

¯  Tilbudet gjelder fra og med musikerne begynner på ungdomsskolen.

¯  Formålet er å motivere musikerne til å bli lengre i skolekorpset, samtidig som deltakelsen skal høyne det musikalske nivået i de respektive korps.

¯  For å være med i SUK må musikanten være aktivt medlem i skolekorpset til 31. juli det året han/hun fyller 19 år.

¯  Det gis mulighet til å være medlem i SUK til juli det året musikanten fyller 25 år. Musikanten skal da være aktivt medlem i et voksenkorps.

¯  Det skal avholdes 2 møter årlig med styrerepresentanter og dirigenter fra de fire eierkorpsene.

 

Styringsgruppa for SUK består av følgende personer:

¯  En foreldrerepresentant fra hvert korps. Foreldrerepresentant skal være en del av korpsstyret og sikre god kommunikasjon mellom styringsgruppen i SUK og eierkorpsene. Styret i SUK har mulighet for å trekke inn eksterne ressurser ved behov (økonomi, arrangement, m.m.).

¯  Representanter for musikere velges av og blant SUK. Det velges en fra hvert av de fire eierkorpsene og de velges for ett år av gangen. Korpsrepresentantene innkalles til styremøter og får tilsendt referat fra alle styremøter.

¯  Dirigenten er SUK’s musikalske leder og har tale-, møte- og forslagsrett på styremøter.

¯  Styret forutsettes å konstituere seg selv når det gjelder arbeidsfordeling, funksjoner, ansvar og roller. Av hensyn til intern og ekstern kommunikasjon, skal leder velges for hvert år. Det skal sendes ut referat fra alle SUK-styremøter til skolekorpsstyrene og -dirigentene.

¯  Terminliste settes opp av styringsgruppa i samarbeid med dirigent og skal tilpasses skolekorpsenes planer. Ved eventuelle kollisjoner skal skolekorpsene prioriteres.

¯  Retningslinjene kan revideres 1 gang per år etter årsmøte.

 

Økonomi:

¯  Fast økonomisk bidrag fra hvert enkelt korps er på kr 5.000,- pr år.

¯  Eierkorpsene gir økonomisk bidrag til bevertning på øvelser og seminar på inntil kr 1.000,- pr år.

¯  Ved seminar med innleide instruktører, skal det kreves inn en egenandel på kr 250 fra deltagende musikanter.

¯  SUK er ikke registrert som offisielt/selvstendig korps.

¯  SUK har egen bankkonto: 1813.12.25179.

¯  SUK må til enhver tid påse at det er tilstrekkelig beholdning på konto til å dekke egne kostnader.

¯  Det vil bli oversendt et enkelt regnskap til eierkorpsenes styrer etter årsavslutning.

¯  SUK-medlemmer over 19 år og av den grunn ikke er medlem av noe skolekorps, betaler kr. 500,- per år (250,- per semester).

 

Dirigenten:

¯  Stange Kommune opprett egen dirigentstilling i 20 % for SUK. Hvis stillingen ikke nyttes fullt ut av SUK, kan resterende tid disponeres av skolekorpsene etter avtale med dirigentens arbeidsgiver-Kulturskolen i Stange Kommune.

¯  SUK betaler egenandel til Stange Kommune, denne justeres etter kommunens satser.

¯  Dirigenten er korpsets musikalske leder.

¯  Dirigenten skal sammen med styringsgruppa og eierkorpsene arbeide aktivt med rekruttering fra hovedkorpsene til SUK.

 

Målsetninger for SUK:

¯  Legge opp til interessante mål i form av konkurranser, solistkonserter e.l.

¯  Avholde øvelser/seminarer 1 gang pr mnd i skoleåret- totalt 10 pr år.

¯  Korpsets tilbud og program skal være tilpasset SUK’s besetning fra skolekorpsene i forhold til alder og musikalsk nivå.

¯  Arrangere større tur hvert 3. år fra og med 2012.

 

Stange 23.05.2014