Vedtekter for Stange skoles musikkorps

§1 ORGANISASJON

Stange skoles musikkorps (SSMK) ble stiftet i april 1915, men startet opprinnelig høsten 1914 under navnet Stange guttemusikk. Senere i 1923 ble dette til Stange sogns hornmusikkforening. Den 31.januar 1931 ble navnet endret til Stange guttemusikkorps. I 1960 fikk det sitt nåværende navn. Stange skoles musikkorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet
NMF region Hedmark/Oppland).

§ 2 FORMÅL

SSMK har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant barn og ungdom, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap. Det skal være et skolekorps som etter evne skal bidra til underholdning ved forskjellige arrangementer.

§3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Korpset skal bestå av barn og ungdom som bor i Stange skolekrets. Man kan være medlem fra det skoleåret man fyller 9 år. Nybegynnere, aspiranter, musikanter, deres foresatte og andre interesserte opptas som medlemmer. Man kan være aktiv medlem til 31.juni det året man fyller 19 år.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

 

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

 

3.2 Forutsetning for medlemskap

a.      Hvert medlem av korpset plikter å møte til fastsatt tid til øvelsene, og når korpset ellers skal spille såfremt ikke gyldig forfall foreligger.

b.      Hvis et medlem ikke møter til enetimer uten å ha gitt beskjed, kan korpset evt kreve å få sine utgifter til refundert.

c.       Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

d.      Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

e.      Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. Ingen kan låne ut korpseffekter til annen person.

f.       Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre
musikkaktiviteter må godkjennes av styret. 

 

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a.      Musikkorpsåret følger kalenderåret.

b.      Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten hvert halvår.

c.      Musikkorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

d.      Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember

 

3.4 Utmeldinger
Utmeldinger skal være skriftlige og fratreden fortrinnsvis ved semestrets slutt. Korpsmedlemmer som vil tre ut av korpset før aldersgrense er nådd, skal sende skriftlig melding om dette til styret. Utmeldelsen skal underskrives av medlemmets foresatte. Resterende kontingent skal være innbetalt før utmeldelsen godtas. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

3.5             Suspensjon og eksklusjon

a.      Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

b.      Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c.      I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d.      Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

 

§4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er SSMKs høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

a.      Alle medlemmer, foreldre, dirigenter, instruktører og æresmedlemmer innkalles til årsmøtet.

b.      Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

c.       Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
Innkallingen sendes ut minimum 14 dager før årsmøte.

d.      Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

 

4.3             Representasjon, rettigheter og voteringer

a.      På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

b.      Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

-         Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.

-         Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c.       Følgende har tale - og forslagsrett:

-          Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

d.      Følgende har talerett:

-         Representanter fra NMF

-         Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

e.      Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 

 

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a.     Konstituering

1.     Godkjenning av innkalling

2.     Godkjenning av dagsorden/saksliste

3.     Valg av møteledelse

4.     Valg av referenter

5.     Valg av protokollunderskrivere

b.     Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c.      Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

d.     Plan og budsjett, herunder medlemskontingent.

e.     Valg:


1. Leder for to år velges fra foreldrene
2. 4 styremedlemmer velges fra foreldrene (kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer der den ene er kontaktperson til arbeidsutvalget) på valg for to år og ett varamedlem for ett år.

3. 2 medlemmer på minimum 12 år velges som korpstillitsvalgt.
3. 2 revisorer for ett år.
4. 2 medlemmer i valgkomiteen som velges for 2 år, en ny hvert år. Den som sitter det andre året i valgkomiteen er leder.

Styremedlemmene må ha sagt seg villige til å motta verv.

 

Det skal også foretas valg av foreldrerepresentanter til følgende arbeidsutvalg:

         a) Arbeidsutvalg -4 representanter

         b) Opplæringsutvalg – 1 representant

         d) Uniformsutvalg -1 representant

         e) Note- og materialutvalg – 2 representanter

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

Det må påses av valgkomiteen at ikke alle representanter skiftes ut hvert år. Alle utvalg skal ha en navngitt kontaktperson i styret. Kasserer skal ikke være leder av noe utvalg, men sitte i økonomiutvalget. Dirigentene skal være medlem i opplæringsutvalget. Det gjelder egne retningslinjer for utvalgene. Ved alle valg fordres simpelt flertall. Den som har innehatt et tillitsverv i 2 år, har rett til å frasi seg valg for 2 år.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er kunngjort i hht § 4 pkt 2.

 

4.5 Æresmedlemmer

Det er anledning til å utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret, men utnevnelsen vedtas på årsmøtet.

§ 5 STYRET


5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og fire styremedlemmer.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

a.      Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b.      Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c.       Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.

d.      Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset. 

 

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

a.      Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b.      I skolekorps møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.

c.       Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

d.      Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer,
varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§6 MUSIKALSK INNHOLD

 Dirigenten bestemmer selv programmet og korpsets oppsetning. Ethvert medlem er forpliktet til å spille på den plass det er satt.


§7 KOMITEER


7.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.


§8 UENIGHETER OG TVISTER


Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.


§9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a.      Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.

b.      Korpset kan bare besluttes oppløst av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Årsmøte velger en representant som sammen med to av skolens lærere og en representant fra NMF region Hedmark/ Oppland for å ivareta korpsets instrumenter og øvrige midler. Instrumenter og andre eiendeler skal oppbevares best mulig og innelåst på Stange skole. Eventuell kassabeholdning innsettes på sperret, rentebærende konto inntil nytt korps besluttes opprettet ved Stange skole. Faller noen av denne komité bort, skal de gjenværende velge nytt medlem. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

c.      Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
 §10 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 20.10.2011. Vedtektsendringer i § 3.4 og §4.4 pkt e ble vedtatt på årsmøte 28.02.2013.